windows 2012 R2 standard 评估版转标准版

2021-06-01  乐帮网

windows

服务器当时安装的windows 2012 R2批量激活版,到期后自动转为了评估版,在系统的右下角会显示出来是评估版,某些功能受到限制。所以可以做的操作就是先把评估版转为标准版,然后再使用kms进行激活。但是kms激活是有有效期的,一般是180天。这里只讨论评估版转标准版,下一篇讲述激活的步骤。
首先我们需要找一个standard版本的密钥。例如:D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

然后以管理员身份打开命令行,输入以下命令:

 DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX /AcceptEula

完成后重启两次,这个启动过程有点慢,要耐心等待。
最后奉上一些网上找到的密钥。

Windows Server 2012 R2
操作系统版本    KMS 激活密钥
Windows Server 2012 R2 Server Standard    D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter    W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials    KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012
操作系统版本    KMS 激活密钥
Windows Server 2012    BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N    8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language    2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific    4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server Standard    XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard    HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium    XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter    48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
 

公众号二维码

关注我的微信公众号
在公众号里留言交流
投稿邮箱:xinsiyu6@gmail.com

庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。
玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。
雨横风狂三月暮。门掩黄昏,无计留春住。
泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

欧阳修

付款二维码

如果感觉对您有帮助
欢迎向作者提供捐赠
这将是创作的最大动力